; , , .
-
http://www.smolyanova-sakh.ru/
: 53


2015-2016

(),

5

 

.. (.: «»,2014)

  1. . . 5 .: / .., .. , .. . – 4- ., . - .: ,  2015. – 254, [2] .: .

 

6

7

 

.

 .., ..

  1. ,

. «», 2008

  1. . : 6 : / [.. , . . , . . .]; . ... -– 3- ., . – . : -, 2011. – 208 . : .
  2. . : 7 : / [.., .. , .. .]; . ... -– 3- ., . – . : -, 2011. – 176 . : .

5

.. , 1-9 .»: . /. ..    .- .: , 2009.

  1. .., .. - : 5 / . .. .- .: , 2012.

 

6

7

 

.

 

   5-9 , 2007.

  1. : 6 / .. , .. , .. ; . .. . – . : , 2008. – 192 . : .
  2. : 7 / .. , .. , .. ; . .. . – . : , 2009. – 208  . : .

 

,

9

8

9 -

    , 2006 . ( – ..);

8 -

    , 20120 . ( .., .., ..)

 

-

 

 

8  «»,  2012 .., .., .

1

«» 1-4 , . , .., ..

. , .., ... . 1 , , 2015

5

«» 5-7 , . , .., ..

..,. , ... . 5 , , 2015

2

3

4

6

7

«» , .., .., 2010

, 2004 ., . .. , .. , 2006 .

2 . .., ..   , ,2012;

3   .., .., ,2010;

4   .., .., ,2010;

6 .., .. , , 2010,2011,2012

7 .., .. , , 2009;2010,2011

()

6

7

8

10

11

 

. .., ...

 5-11

«» / - 6 ( )2010

«» / - 7 ( )2010

«» / - 8   2010,2011

«» / - 10   2010

«» / - 11   2010

5

«. » 5 .., .. – .: «», 2012.

. . 5 : / . .. , .. . – .: «», 2015

6-11

( ) , 2004 .

8-9 . .., .. , , 2008; 2010, 2011

10-11 . .., ..  , ,   2010, 2011

 

3

4

6

7,8

9,

10,11

( ) , 2004 .

1-2   .. , .. , , ,  2010

3,4 . .. , ,2010;

5-7 . .., .., .. .  2010,2011

8-9 . .., .. , , 2008,2010,2010

10-11 . .., .. , ,2010,2010

 

1

« ». :  .. .// . .. . : , 2011.

:  .. .// . . 1—4 .  : . 2011.

 

5

:  .. .// .

 

. . .   .: , 2014. – . 23 - 45. ( )

 

 

 

2014-2015

...

,

5

6

7

 

.

 .., ..

5-11,

. «», 2008       

1.. : 5 : / [.. , .. , . . .]; . ... – 4- ., . – . : -, 2010. – 192 . : .

2.. : 6 : / [.. , . . , . . .]; . ... -– 3- ., . – . : -, 2011. – 208 . : .

3.. : 7 : / [.., .. , .. .]; . ... -– 3- ., . – . : -, 2011. – 176 . : .

 

5

6

7

 

.

 

   5-9 , 2007.

1. : 5 / .. , .. , .. ; . .. . – . : , 2008. – 160 . : .

2.  : 5 / .. , .. , .. ; . .. . – . : , 2008. – 192 . : .

3. : 7 / .. , .. , .. ; . .. . – . : , 2009. – 208  . : .

 

9

8

9 -

    , 2006 . ( – ..);

8 -

    , 20120 . ( .., .., ..)

 

-

 

 

 

 

8  «»,  2012 .., .., .

1

2

3

4

5

6

7

«» , .., .., 2010

, 2004 ., . .. , .. , 2006 .

1 . .., ..   , ,2012;

2 . .., ..   , ,2012;

3   .., .., ,2010;

4   .., .., ,2010;

5 .., .. , , 2010,2011

6 .., .. , , 2010,2011,2012

7 .., .. , , 2009;2010,2011

()

5

6

7

8

10

11

 

. .., ...

 5-11         

«» / - 5 ( )2009

«» / - 6 ( )2010

«» / - 7 ( )2010

«» / - 8   2010,2011

«» / - 10   2010

«» / - 11   2010

 

 

 

 

5-11

( ) , 2004 .

8-9 . .., .. , , 2008; 2010, 2011

10-11 . .., ..  , ,   2010, 2011

 

1

3

4

5

6

7,8

9,

10,11

( ) , 2004 .

1-2   .. , .. , , ,  2010

3,4 . .. , ,2010;

5-7 . .., .., .. .  2010,2011

8-9 . .., .. , , 2008,2010,2010

10-11 . .., .. , ,2010,2010

 

 

2013-2014

...

 

,

5

6

7

 

.

 .., ...

 5-11         

«» / - 5 ( ) 2008

«» / - 6 ( ) 2009

«» / - 7 ( ) 2010

5

6

7

 

.

 

 

  1-4   5-9 ,2007.

. 5 , 2009

. 6 , 2009

. 7 , 2009

. 3 , 2009

9

8

9 -

    , 2006 . ( – ..);

8 -

    , 20120 . ( .., .., ..)

 

-

 

 

8   «»,  2012 .., .., .

1

2

3

4

5

6

«» , .., .., 2010

   

, 2004 ., . .. , .. , 2006 .

1 . .., ..   , ,2012;

2 . .., ..   , ,2012;

3   .., .., ,2010;

 4   .., .., ,2010;

 5 .., .. , , 2007;

6 .., .. , , 2007;

7 .., .. , , 2007;

()

5

6

7

8

10

11

 

. .., ...

 5-11         

«» / - 5 ( )2009

«» / - 6 ( )2010

«» / - 7 ( )2010

«» / - 8   2010

«» / - 10   2010

«» / - 11   2010

 

 

 

5-11

( ) , 2004 .

9 . .., .. , , 2007;

10-11 . .., ..

1

3

4

5

6

7,8

9,10,11

( ) , 2004 .

1  .. , .. , , ,  2010

3,4 . .. , ,2010;

 5-7 . .., .., .. .

8-9 . .., .. , , 2007.

: