: ,
https://smolyanova-sakh.ru/
: 11

3

2014-2015 ..

 

«»

 1.   -
 2. –     ()
 3.         -       ()

-

 1.   - ()
 2.      - ()

        

«- »

«. . », « »

.

 1. – 1 ()

«- »

«. . », « »

.

 1. – 2 ()

«- »

«. . », « » .

 1. – 2 ()

 «» () 2014

 1. – ()
 2. – ()

 () 2015

 1.   - 3 ()

«- »

« – », «»

.

 

 1. – ()
 2. – ()
 3. – 3   ()
 4. – 3 ()
 5. – ()
 6. – 3 ()
 7. – ()

«- »

« – », « »

.

 

 1. – 1 ()
 2. – ()
 3. –  ()
 4. – 2 ()
 5. – ()
 6. – 2 ()

«- »

« – », « »

.

 1. – 3 ()
 2. – 1 ()
 3. – 1 ()
 4. – 2 ()
 5. – 1 ()
 6. – 1 ()

 

«- »

« – », « »

.

 

 1. – 3 ()
 2. – ()
 3. – 3   ()
 4. – ()
 5. – ()
 6. – 3 ()

«- »

« – », « »

.

 

 1. – 2 ()
 2. – ()
 3. –    ()
 4. – 1 ()
 5. – 3 ()
 6. – 1 ()
 7. – 1 ()

, 2014

 1.      

, 2015

 1.      

, 2014

 1.     

, 2014

 1.      

, 2014

 1.      

  «»  

,   2014

 1.          

  «»  

,   2014

 1.          

  «»  

,   2014

 1.       

«»

 1. - 1
 2.  

: